Co máme dělat, když máme doma maturanta?

maturant

K vyšetření v PPP je potřeba:

  • Podání žádosti o vyšetření klientem nebo zákonným zástupcem. Vzhledem k časové tísni nejlépe do konce měsíce září.
  • Doložení dlouhodobé péče školského poradenského zařízení. Zjištěné obtíže by měly být diagnostikovány nejpozději 1 rok před podáním žádosti. Byl-li žák v péči jiného poradenského zařízení, předloží ofocené zprávy.
  • Doložení potřeby přizpůsobování vzdělávacích potřeb žáka v průběhu studia na SŠ (SŠ specifikuje v dotazníku). Pokud žákovi během studia nebylo nutné přizpůsobovat podmínky ve výuce, je předpokládáno, že zvládne maturitu běžným způsobem.
  • Dle potřeby zprávy odborných lékařů.
  • Ukázky školních prací týkající se daného problému.

Při tvorbě posudku školské poradenské zařízení spolupracuje se samotným žákem (či zákonnými zástupci žáka), s vyučujícími, odborným lékařem a dalšími zainteresovanými osobami či institucemi.
S posudkem bude žák (či zákonný zástupce žáka) seznámen.

Nová maturita – aktuální dílčí informace:

  • Koncepce maturitní zkoušky počítá s uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • V kontextu nové maturitní zkoušky jsou žáky se speciálními vzdělávacími potřebami považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, žáci se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra, vadami řeči, se souběžným postižením více vadami) nebo s přiznaným zdravotním znevýhodněním (žáci dlouhodobě nemocní, žáci s lehčími zdravotními poruchami), jejichž rozumové schopnosti dávají předpoklad osvojení učiva střední školy ukončované maturitní zkouškou v požadovaném rozsahu. Tito žáci mohou maturitní zkoušku konat za uzpůsobených podmínek, které zohledňují jejich vzdělávací potřeby.

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky zahrnují:

  • Navýšení časového limitu, umístění žáků do samostatné učebny, tolerance specifických chyb, možnost použití kompenzačních pomůcek, upravenou zkušební dokumentaci, využití individuální techniky pro zápis odpovědí, množnost podpory asistenta nebo služeb tlumočníka apod. Nejedná se o snížení rozsahu a náročnosti učiva!
  • Žák je zařazen do kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a podle míry požadovaných uzpůsobení. K zařazení žáků do kategorií a skupin je potřeba přistupovat individuálně, neboť ani u žáků se stejnou diagnózou není možno předpokládat, že funkční důsledky zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění budou stejného rozsahu a stejné závažnosti.
  • Speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťují školská poradenská zařízení (SPC, PPP) – vypracují odborný posudek, který žák předá řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce k 1.12., který předchází roku vykonání maturitní zkoušky. Zavádí se nový termín „žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky“.

Další informace můžete získat u výchovných poradců, vyučujících středních škol a na webových stránkách MŠMT, www.novamaturita.cz (maturita s handicapem).