Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace si Vás dovoluje oslovit s nabídkou akreditované vzdělávací akce  Moderní škola:.

Sebezkušenostní výcvikový kurz

Tento kurz je zaměřen na osobní rozvoj a profesní růst pedagogických pracovníků v současné škole,  je orientován na vzdělávání v oblasti rozvoje psychosociálních dovedností zaměřených především na efektivní komunikaci s žáky, rodiči, kolegy, na schopnosti náhledu na svou profesionální práci, na možnosti vytváření pozitivního školního klimatu a na prevenci rizikových projevů chování.

O jaké vzdělávání se jedná a komu je určeno?

Jedná se o sebezkušenostní seminář v rozsahu 80 hodin, který je rozdělen do čtyř  samostatných bloků po 20 hodinách. Jde  o interaktivní, ucelenou formu vzdělávání, ve které je propojena teorie s praxí a osobním rozvojem účastníků vzdělávání.

Jednotlivé bloky se zaměřují na tyto oblasti:

  • Práce na osobnostním růstu a prohloubení sebepoznání
  • prevence rizikových jevů, vytváření pozitivního sociálního klimatu, jak pracovat se vztahy a atmosférou ve skupině
  • práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s rizikovým chováním, jejich rodiči a rodinnými systémy
  • vývojová období člověka s důrazem na období, kdy se tvoří vazba mezi matkou a dítětem, období dospívání, tvorba, význam a transformace rodinných pravidel, diagnostika vztahů v rodině
  • šikana z hlediska našich obranných mechanismů, z  vnitřního a vnějšího pohledu na šikanózní chování,  konkrétní postupy a legislativní opora  při jejím vyšetřování.
  • podpora a zvyšování psychické odolnosti a prevence syndromu vyhoření problémová komunikace, konfliktní situace ve škole a možnosti jejich efektivního řešení.

Semináře jsou určeny výchovným poradcům, školním metodikům prevence, školním psychologům a speciálním pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem o danou problematiku.

Kdy a kde se bude vzdělávání realizovat?

Vzdělávací semináře se uskuteční  v prostorách PPP Ostrava. Pracovat mimo školu, v klidném prostředí PPP pomůže zmírnit rušivé vlivy, stres a starosti pracovního charakteru, a tím posílit prožitkový charakter setkání.

Setkání budou probíhat ve víkendových termínech:

14.-16.10. 2016
18.-20.11. 2016
9.-11.12. 2016
13.-15.1. 2017

Kdo bude vzdělávání zajišťovat?

Účastníci seminářů budou odborně vedeni pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava.

Proč absolvovat sebezkušenostní výcvikový kurz?

Uvědomujeme si, že práce učitelů je psychicky velmi náročná. Pedagogičtí pracovníci jsou opakovaně vystavováni stresovým situacím. Věnují se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, řeší vztahové problémy žáků a tříd, musí komunikovat a řešit situace s rodiči, s kolegy v pedagogickém sboru, s vedením školy. Řešení takových situací je mnohdy obtížné a bez osobní pohody a dostatečných informací, znalostí a praktických dovedností,  pak může docházet k chybným rozhodnutím, selhávání a také ztrátě motivace, zájmu a smysluplnosti pedagogické práce.

Moderní škola – sebezkušenostní výcvikový kurz

Akreditace MŠMT ČR 11867/2011-25-261

Výcvik je určen: pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog, ostatní učitelé)
Lektoři :PhDr. Pavla Štalmachová, PhDr. Magda Krolová, PhDr. Jana Vysloužilová, Mgr. Kateřina Ciklová
Rozsah :80 hodin
Maximální počet účastníků : 16
Cena :7 000,-Kč
Termín a místo : PPP Ostrava-Zábřeh
Uzávěrka  přihlášek : 29.9.2016

Přihlášku na kurz můžete zaslat poštou nebo e-mailem do 29.9.2016

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Ciklová, e-mail: katerina.ciklova@ppp-ostrava.cz