Co máme dělat, když máme doma deváťáka

Rozhodujete-li se o budoucí profesi svého dítěte, ne každé dítě či rodič má jasnou představu.

Můžete se obrátit:

  • na svého výchovného poradce na základní škole
  • informační a poradenské středisko pro volbu povolání při úřadu práce
  • využít „Dny otevřených dveří“, které jednotlivé školy nabízejí
  • kontaktovat Centrum kariérového poradenství
  • na speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologickou poradnu – v těchto institucích zjišťují pracovníci základní studijní předpoklady studenta – např. schopnost snášet zátěž, osobnostní vlastnosti, zájmy, motivace, apod.

Pokud bylo dítě vedeno v Pedagogicko-psychologické poradně pro specifické vývojové poruchy učení může PPP vystavit (na požádání zákonných zástupců) potvrzení o poradenské péči a doporučení o vhodném postupu při konání přijímacích zkoušek.

Potvrzení o poradenské péči obsahuje:

  • jednoznačnou diagnózu specifických poruch učení
  • jaká péče a jak dlouho byla dítěti věnována
  • zhodnocení stavu po ukončení reedukační péče (současný stav)
  • v čem žáka zohlednit, případně i doporučení na konání alternativní formy přijímací zkoušky (týká se jen výjimečných případů).