Vyšetření rozumových schopností

Komu je vyšetření rozumových schopností určeno:

 • Žákům mateřských škol, při podezření na opoždění kognitivního vývoje, při výchovných potížích, při posouzení mimořádného nadání.
 • Žákům základních a středních škol při výukových obtížích, výchovných obtížích, posouzení mimořádného nadání, při volbě dalšího studia.

Jak a kdy žádat:

Jak vyšetření probíhá:

 • Diagnostikou kognitivních schopností dětí, žáků a studentů se v PPP zabývají psychologové. Při vyšetření pomocí standardizovaných metod zjišťují, jaká část kognitivních (rozumových, intelektových) schopností příznivě či nepříznivě ovlivňuje učení a řešení problémů, jaké jsou možnosti dalšího rozvoje jednotlivých oblastí. Samozřejmě nejsou opomíjeny ani jiné působící vlivy, motivace a zájem žáka/studenta, podmínky jeho dosavadního vývoje a další okolnosti.
 • Délka vyšetření je zpravila od 2 až do 4 hodin, realizuje se v rámci jedné návštěvy, ojediněle je zapotřebí více návštěv. Záleží na věku dítěte, charakteru a rozsahu obtíží.
 • Dítě většinou zůstává s odborným pracovníkem v pracovně samo, v odůvodněných případech je přítomen vyšetření rodič.
 • Psychologické vyšetření  rozumových schopností se mění v závislosti na věku klienta a účelu vyšetření. Obsahuje úkoly (vždy s ohledem na věk) na přemýšlení, různé typy otázek, rébusů, problémových úloh (z pohledu menších dětí jde o různé hádanky, skládanky, doplňování, hry s obrázky).
 • Při řešení mohou děti/žáci využít jak to, co si osvojili ve škole (MŠ, ZŠ, SŠ), tak v běžném životě a také uplatnit své další, na učení nezávislé, dispozice.
 • Po zhodnocení výsledků vyšetření a všech dostupných relevantních informací (anamnestické údaje, odborné zprávy) probíhá obvykle se zákonným zástupcem závěrečná konzultace, ve které jsou mu sděleny výsledky vyšetření, navrhovaná doporučení, může být nabídnuta ambulantní péče na PPP, péče dalších odborníků apod.

K vyšetření je žádoucí přinést:

 • Zprávy z vyšetření jiných poradenských zařízení, pokud bylo dítě v péči.
 • Zprávy odborných lékařů, dalších odborníků (psychiatr, neurolog, klinický psycholog, logoped apod.), pokud jsou relevantní pro řešení aktuální problematiky.
 • Před vyšetřením je zapotřebí získání informací od základní (příp. mateřské, nebo střední) školy, kterou žák navštěvuje, a to o prospěchu, chování, případných výukových či jiných potížích, kvalitě domácí přípravy a spolupráce rodiny s vyučujícími. Formulář Zpráva ZŠ o žákovi.
 • Vyplněný anamnestický dotazník, pokud byl rodičům předem doručen k vyplnění.
 • Kompenzační pomůcky, pokud je dítě běžně používá (brýle, naslouchadlo, speciální pero apod.).
 • Další dle individuálních požadavků PPP (vše specifikováno v rámci pozvánky).
 • Malá svačina, pití, hračka, knížka pro dítě v případě, že je vyšetření časově náročnější, musí setrvat v čekárně (čeká na vyšetření, rodič konzultuje s odbornými pracovníky apod.).

Cíl vyšetření:

 • Výsledky (a následná doporučení) slouží klientům, jejich rodičům, učitelům ve škole. Jde o to, aby se mohly rozvíjet příznivé předpoklady, nadání a talenty žáka. A naopak, aby se stránky oslabené nebo opožděné podporovaly v rozvoji (do takové míry, která je individuálně potřebná a užitečná).
 • Psychologické vyšetření bývá součástí Komplexního vyšetření specifických poruch učení, výsledky jsou důležitým podkladem pro speciální pedagogy PPP při další diagnostice.
 • Písemným výstupem vyšetření je Zpráva školského poradenského zařízení, a pokud je potřeba Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Zde jsou specifikována tzv. podpůrná opatření, jejich stupeň (2-5) se odvíjí od závažnosti obtíží, aktuálních potřeb. Vystavení Doporučení předchází konzultace se školou. 
 • Oba dokumenty obdrží zákonný zástupce, nejčastěji formou osobního vyzvednutí na PPP, mohou být zaslány datovou schránkou, v odůvodněných případech mohou být zaslány poštou.

Pozn. V některých případech je klient už v péči jiného odborníka mimo PPP, např. klinického psychologa. Pokud doloží aktuální zprávu (např. klinicko-psychologický nález), psycholog v PPP zváží, zda, kdy a jakými metodami bude s klientem pracovat při řešení jeho situace. Psycholog ve spolupráci se speciálním pedagogem posoudí, zda je nezbytné nové vyšetření rozumových schopností, jako podklad pro diagnostiku specifických poruch učení, nebo zda je možné, aby klient přišel přímo ke speciálně pedagogickému vyšetření.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, 
poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme 
s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Příjmout a pokračovat
Odmítnout