Zákony

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Zákon č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákon č. 250/2016 zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb. zákon o některých přestupcích
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
 • Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník
 • Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Vyhláška 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, (…)
 • Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři
 • Vyhláška 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Nařízení vlády 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Metodické doporučení a pokyny

 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 se všemi přílohami:
 1. Návykové látky – 1/2019 aktualizace
 2. Rizikové chování v dopravě
 3. Poruchy příjmu potravy
 4. Alkohol u dětí školního věku – 1/2019 aktualizace
 5. Syndrom týraného dítěte – CAN
 6. Školní šikanování  – aktualizace jaro 2020
 7. Kyberšikana – aktualizace proběhla na podzim 2017
 8. Homofobie
 9. Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
 10. Vandalismus – aktualizace proběhla na podzim 2017
 11. Záškoláctví – aktualizace proběhla na podzim 2017
 12. Krádeže
 13. Tabák- 1/2019 aktualizace
 14. Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i vnitřního prostředí
 15. Netolismus
 16. Sebepoškozování
 17. Nová náboženská hnutí
 18. Rizikové sexuální chování
 19. Příslušnost k subkulturám
 20. Domácí násilí
 21. Hazardní hraní
 22. Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních.
 • Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci a postihu záškoláctví, č.j. 10 194/2002-14
 • Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22
 • Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j. 11 691/2004-24
 • Spolupráce předškolních zařízení škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané Č.j.: 25 884/2003-24
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005

Strategie prevence

 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027
 • Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021
 • Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018
 • Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027

Dokumenty užitečné pro praxi

 • Rukověť školního metodika prevence PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, 2019
 • Vzorová dokumentace školního metodika prevence včetně návrhu úprav v preventivním programu školy PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, 2019
 • Metodický pokyn Spolupráce základních škol a orgánů sociálně-právní ochrany dětí Středočeského kraje 1/2019
 • Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách 2015 MŠMT
 • Informace o postupu orgánu sociálně-právní ochrany dětí v případech záškoláctví 2015 MPSV
 • Spolupráce škol a školských zařízeních s policií ČR Cuták 2012
 • Průvodce profesemi, institucemi a službami věnujícími se péči o rodiny a děti 2015
 • Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu č.j: MŠMT-10862/2015
 • Ředitel základní školy a vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami 2016 MŠMT
 • Zvládání emočně náročných a rizikových situací MSK 2015
 • Příručka pro školy, když se stane neštěstí, autorský kolektiv 2011
 • Poznámky k možnostem právního řešení problematiky šikany ve školách 2016 MŠMT
 • Navrhovaná opatření k oblasti šikany ve školním prostředí 2016 MŠMT
 • Přehled institucí poskytujících metodickou pomoc a poradenství v oblasti šikany 2016 MŠMT

Odborné časopisy

 • Časopis Prevence
 • Časopis Třídní učitel
 • Bulletin (Ne)Bezpečná škola
 • Řízení školy
 • Školní poradenství v praxi
Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, 
poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme 
s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Příjmout a pokračovat
Odmítnout