Vyšetření školní zralosti v PPP

Komu je vyšetření určeno:

 • Dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u nichž si rodiče nejsou jistí, zda jsou  připravené pro nástup do školy a zvažují odklad školní docházky. Návrh k vyšetření může vyslovit i učitelka v mateřské škole, případně doporučit dětský nebo specializovaný lékař.
 • Dětem, které dosáhnou  šestého roku věku v době od září do konce srpna, a jejich rodiče projeví zájem, aby v témže školním roce nastoupili do 1. třídy, jedná se o tzv. předčasné zaškolení.
 • Dětem s odkladem školní docházky a dětem předškolního věku (které dosáhnou šesti let od září do prosince daného školního roku),  které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy a vhodnější se jeví vřazení do přípravné třídy základní školy. Aktuální seznam přípravných tříd v Ostravě naleznete zde.

Jak a kdy  žádat:

 • Žádá zákonný zástupce dítěte – telefonicky, písemně nebo osobně. Formulář Žádost o vyšetření školní zralosti.
 • Vyšetření probíhá v jarních měsících (březen – květen).
 • Pokud je dítě již klientem jiného školského poradenského zařízení (např. SPC), požádá jeho zákonný zástupce o doporučení k OŠD tam.
 • Pokud dítě navštěvuje logopedickou mateřskou školu, tak se s vyšetřením školní zralosti obracejte na SPC pro vady řeči Kpt. Vajdy.

Jak vyšetření probíhá:

 • Vyšetření provádí odborný pracovník PPP (psycholog, spec. pedagog).
 • Na úvod probíhá anamnestický rozhovor s rodičem, zmapování dosavadního vývoje dítěte, důležité jsou i informace z mateřské školy.
 • Vyšetření dítěte trvá zpravidla cca 60 minut, ale délka se může měnit v závislosti na typu vyšetření, či potřebách konkrétního dítěte.
 • Vyšetření probíhá bez přítomnosti rodiče, pokud je dítě sociálně zralé, mělo by odloučení od rodiče a komunikaci s cizí dospělou osobou zvládnout.
 • U dítěte sledujeme vyzrálost jednotlivých oblastí vzhledem k věkové normě, vyrovnanost výkonů v rámci samotného dítěte
 • S rodiči jsou výsledky vyšetření podrobně konzultovány, navrhovány případně postupy rozvoje, ve výjimečných situacích domluveny následné konzultace či doporučeny edukační a stimulační programy.
 • PPP odklad školní docházky může doporučit, rozhodnutí o odkladu je vždy na zákonném zástupci dítěte. 

K vyšetření je žádoucí přinést:

 • K vyšetření je vhodné zajistit Zprávu MŠ. Formulář Zpráva MŠ o dítěti.
 • Zprávy z vyšetření jiných poradenských zařízení, pokud bylo dítě v péči.
 • Zprávy odborných lékařů, dalších odborníků (psychiatr, neurolog, klinický psycholog, logoped apod.), pokud jsou relevantní pro řešení aktuální problematiky.
 • Vyplněný anamnestický dotazník, pokud byl rodičům předem doručen k vyplnění.
 • Kompenzační pomůcky, pokud je dítě běžně používá (brýle, naslouchadlo, speciální pero apod.).
 • Další dle individuálních požadavků PPP (vše specifikováno v rámci pozvánky).
 • Malá svačina, pití, hračka, knížka pro dítě v případě, že je vyšetření časově náročnější, musí setrvat v čekárně (čeká na vyšetření, rodič konzultuje s odbornými pracovníky apod.).

Cíl vyšetření:

 • Posouzení úrovně  rozumového, citového a sociálního vývoje dítěte, která je předpokladem zdárného přizpůsobení se požadavkům školy. 
 • Doporučení dalšího postupu, zda je nutný a vhodný odklad školní docházky, případně vřazení do přípravné třídy.
 • U žádostí o předčasné zaškolení je cílem eliminace rizik tohoto kroku. Je třeba si uvědomit, že takové dítě by mělo být oproti vrstevníkům tzv. „napřed“, resp. by předkládané úkoly mělo plnit s jistotou.
 • Návrh a doporučení pro další rozvoj dítěte tak, aby byl zajištěn jeho všestranný rozvoj, především jeho psychické, fyzické i sociální připravenosti ke vstupu do 1. třídy.
 • Výstupem z vyšetření je písemné Doporučení Školského poradenského zařízení, které obdrží zákonný zástupce v jednom vyhotovení. 

Podrobnější informace o problematice školní zralosti naleznete v sekci Co dělat když máme doma předškoláka.

 

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, 
poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme 
s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Příjmout a pokračovat
Odmítnout