Komplexní vyšetření specifických poruch učení v PPP

Komu je vyšetření určeno:

Vyšetření je zpravidla realizováno, pokud  se objeví (přetrvává) podezření na specifické poruchy učení a rodina a škola si  s obtížemi neumí poradit. Předcházet by měl úzký kontakt rodiče se školou (učitel, speciální pedagog, psycholog), nastavení podpůrných opatření  1. stupně, která spočívají  v mírných úpravách metod, organizace, hodnocení  ve výuce,  postupech v  domácí přípravě s cílem zvládnutí vzdělávacích cílů (učiva).

Jak a kdy žádat:

 • Pokud nedojde k úpravě potíží zhruba do tří měsíců, žádá zákonný zástupce, nejlépe v součinnosti se školou, o vyšetření  v PPP.  Škola pak zašle datovou schránkou Žádost o vyšetření  v ŠPZ  s popisem aktuálního stavu a provedených opatření.  Formulář  Zpráva ZŠ o žákovi.
 • Rodič, či zletilý klient  se může objednat k vyšetření i samostatně (např. telefonicky, emailem, datovou schránkou).  Formulář Žádost o vyšetření.

Jak vyšetření probíhá:

 • Na komplexním vyšetření se většinou podílí psycholog,  speciální pedagog, sociální pracovnice.
 • Délka jednotlivých vyšetření se pohybuje kolem dvou hodin, závisí na míře a charakteru obtíží. Realizuje se v rámci jedné návštěvy s přestávkou mezi vyšetřeními, jednotlivě ve dvou, někdy i více dnech. Záleží na věku dítěte, charakteru a rozsahu obtíží.
 • Dítě většinou zůstává s odborným pracovníkem v pracovně samo, v odůvodněných případech je přítomen vyšetření rodič.

Anamnestický rozhovor je zaměřen na vývoj dítěte z hlediska motoriky, řeči, adaptaci na školní docházku, školní návyky, projevy ve škole, průběh domácí přípravy, vztahy se spolužáky, v rodině,  mimoškolní aktivity, případné zdravotní obtíže, výskyt specifických poruch učení v rodině apod.

Psychologické vyšetření  se zaměřuje na rozumové schopnosti, jejich profil, silné stránky apod. (viz. Vyšetření rozumových schopností).

Speciálně pedagogické vyšetření se skládá z množství různorodých úkolů zaměřených  na čtenářské a písemné dovednosti (čtení, přepis, diktát), matematické schopnosti (základní numerika, řešení slovních úloh, prostorové vztahy apod.), další dílčí schopnosti, které jsou úzce spjaty se čtením, psaním, počítáním (sluchová percepce, zraková percepce, pravo-levá orientace, orientace v prostoru, řeč, jazykový cit, grafomotorika  apod.).

 • Po zhodnocení výsledků vyšetření a všech dostupných relevantních informací (posouzení speciálních vzdělávacích potřeb) probíhá obvykle se zákonným zástupcem závěrečná konzultace, ve které jsou mu sděleny výsledky vyšetření, navrhovaná doporučení do výuky, pro domácí přípravu, může být nabídnuta ambulantní péče na PPP, péče dalších odborníků apod.

K vyšetření je žádoucí přinést:

 • Zprávy z vyšetření jiných poradenských zařízení, pokud bylo dítě v péči.
 • Zprávy odborných lékařů, dalších odborníků (psychiatr, neurolog, klinický psycholog, logoped apod.), pokud jsou relevantní pro řešení aktuální problematiky.
 • Zprávu školy o žákovi, pokud již nebyla dříve dodána.
 • Vyplněný anamnestický dotazník, pokud byl rodičům předem doručen k vyplnění.
 • Školní sešity, žákovskou knížku.
 • Kompenzační pomůcky, pokud je dítě běžně používá (brýle, naslouchadlo, speciální pero apod.).
 • Další dle individuálních požadavků PPP (vše specifikováno v rámci pozvánky).
 • Malá svačina, pití, hračka, knížka pro dítě v případě, že je vyšetření časově náročnější, musí setrvat v čekárně (čeká na vyšetření, rodič konzultuje s odbornými pracovníky apod.).

Cíl vyšetření:

 • Písemným výstupem vyšetření je Zpráva školského poradenského zařízení, a pokud je potřeba Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Zde jsou specifikována tzv. podpůrná opatření, jejich stupeň (2-5) se odvíjí od závažnosti obtíží, aktuálních potřeb. Vystavení Doporučení předchází konzultace se školou.
 • Oba dokumenty obdrží zákonný zástupce, nejčastěji formou osobního vyzvednutí na PPP, mohou být zaslány datovou schránkou, v odůvodněných případech mohou být zaslány poštou.
 • Pokud zákonný zástupce se závěry Zprávy nebo Doporučení nesouhlasí, jsou možné další konzultace nebo v krajním případě i požádání o Revizi.

Podrobnější informace o jednotlivých poruchách učení naleznete v sekci Co dělat když máme doma (dítě s dysgrafií, dysortografií, dyslexií, dyskalkulií, dyspraxií).

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, 
poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme 
s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Příjmout a pokračovat
Odmítnout