Co máme dělat, když máme doma dítě s dysortografií?

Dysortografie

Porucha pravopisu, která postihuje pravopis ve dvou oblastech. Projevuje se zvýšeným počtem specifických dysortografických chyb a obtížemi při osvojování gramatického učiva a aplikací gramatických jevů.

Specifické dysortografické chyby – rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek; rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni; rozlišování sykavek; vynechaná, přidaná, přesmyknutá písmena nebo slabiky; hranice slov v písmu.

Zdroj: Zelinková, O. (2003). Poruchy učení, Praha: Portál