Pedagogicko-psychologická poradna v rámci prevence poskytuje

metodik-prevence

Směrem k rodičům

a) poskytuje konzultace k problematice prevence a rizikových projevů chování dle požadavků klientů
b) poskytuje přednášky na školách pro rodiče (na třídních schůzkách) dle zakázek škol
c) poskytuje odborné poradenství pro rodiče v oblasti rizikových projevů chování a prevence

Směrem ke školám a pedagogům

a) pořádá pracovní schůzky min. 3x do roka v prostorách PPP 17.listopadu 1123, Ostrava-Poruba. Na schůzkách předává aktuální informace z oblasti prevence a příbuzných oblastí.
b) poskytuje individuální konzultace v podobě návštěv na školách nebo individuálních konzultací v poradně (popř. mailem či telefonicky)
c) nabízí pomoc při sestavení minimálního preventivního programu, programu proti šikaně, preventivní strategie a sepsání projektů
d) organizuje a realizuje DVPP pro ŠMP a proškolování pedagogických sborů
e) dle potřeby a možností vydává či zajišťuje metodické materiály z oblasti prevence Materiál pro ŠMP
f) aktualizuje psychosociální sít (Katalog socialních služeb města Ostravy 2012)
g) poskytuje k zapůjčení odbornou literaturu, videokazety a jiné pomůcky
h) na žádost školy realizuje preventivní programy ve třídách – přednášky, besedy, specifická prevence
ch) poskytuje okamžitou pomoc v případě nouze zaměřenou především na diagnostiku třídy, návrhy a opatření usměrňující negativní klima ve třídě a celou záležitost řeší s pedagogy, rodiči i žáky
i) na žádost školy poskytuje skupinovou práci s třídním kolektivem
j) na žádost školy se podílí na adaptačních programech pro nové třídní kolektivy

Legislativa

Důležité zákony, vyhlášky a metodická doporučení naleznete na stránkách MŠMT.

  • Školský zákon 561/2004 Sb.
  • Zákon o pedagogických pracovnících 563/2004Sb.
  • Trestní zákoník 40/2009Sb.
  • Zákon o rodině č. 94/1963 Sb.
  • Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 218/2003 Sb.
  • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb.
  • Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 379/2005 Sb.
  • Vyhláška 72/2005 Sb.

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na rok 2013-2018 ZDE

Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2013-1018 ZDE

Dne 26. 3. 2013 schválil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Národní strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2013-2018. Strategie vychází ze závěrů pravidelných jednání s krajskými školskými koordinátory prevence a metodiky prevence, z dlouhodobých cílů stanovených Strategiemi meziresortních orgánů a ze zkušeností s naplňováním předchozích koncepcí prevence zneužívání návykových látek a dalších rizikových projevů chování u dětí a mládeže na období 1998 – 2000, 2001 – 2004, 2005 – 2008 a 2009 – 2012.

Metodické doporučení

Metodické doporučení č.j. 21291/2010-28 je v současnosti nejucelenější materiál. Poskytuje oporu jak teoretickou tak i praktickou.

Ministerstvo považuje za důležité sdělit uživatelům této příručky následující:

1) jedná se o metodické doporučení, tudíž nejde o dokument závazné legislativní povahy;
2) materiál byl zpracován předními odborníky v daných oblastech, vychází ze současné úrovně poznání, ověřené a osvědčené praxe, reprezentuje názory autorů na danou problematiku (současně ale nevylučuje, že v praxi existují jiné pohledy na věc a jiné přístupy řešení, které se také osvědčují);
3) je třeba s materiálem pracovat vždy s ohledem na specifika daného prostředí a zejména specifika konkrétní situace, která vyžaduje individuální přístup – nelze jej brát jako  mechanický návod, jediný správný a ani jako konečný výčet postupů v případech výskytu rizikového chování;
4) materiál předpokládá, že s ním budou pracovat kvalifikování pedagogičtí pracovníci, proto má spíše podpůrný charakter – nejedná se o  jednoznačný a jedinečný návod;

Metodické doporučení ke stažení na stránkách MŠMT