Moderní škola

esf

Řešitel a vedení projektu:

Řešitelem projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, je Střední škola prof. Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace.

ss-prof-matejicka

Partner projektu:

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

pedagogicko-psychologiká-poradna-ostrava-zábřeh

Základní identifikační údaje projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.10/02.0040
Název projektu: Moderní škola – Podpora inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace organizačních forem a metod výuky – Evropa škole, škola Evropě
Název a číslo operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07
Název a číslo prioritní osy: Počáteční vzdělávání 7.1.
Název a číslo oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami 7.1.2.
Datum zahájení realizace projektu: 01.12.2009
Datum ukončení realizace projektu: 31.05.2012

Výše a struktura finanční podpory:

  Druh finanční podpory Výše finanční podpory (v Kč) Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %)
1. Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR 2 209 509 15
2. Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu 12 520 551 85
3. Soukromé spolufinancování 0 0
  Celkové způsobilé výdaje 14 730 060 100

Cíle projektu a cílové skupiny:

Projekt si klade za cíl podporu rozvoje činností Školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) a Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) jako centra pomoci pro pedagogy vzdělávající integrované žáky za současného zmodernizování materiálních podmínek tohoto procesu. Hlavním cílem je vyrovnat vzdělávací podmínky všem žákům školy a motivovat pedagogy školy k inovativním přístupům nejen ke vzdělávání žáků, ale i sebe sama.


Cíl bude naplňován prostřednictvím individuálních organizačních forem (interaktivní pracovní listy), modernizace výuky (interaktivní bezbariérové vybavení, výukové programy) a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání.

Rozvoj a fungování ŠPP a spolupráce s PPP včetně rozšíření aktivit školy (semináře pro žáky a pedagogy školy) a nabídky asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bude úzce souviset s rolí partnera projektu (PPP), který bude také realizovat sebezkušenostní výcvikové kurzy zaměřené na podporu a rozvoj osobnostního i odborného potenciálu k jeho maximálnímu využití v inkluzivním vzdělávání.


Cílovou skupinou lze rozdělit na dvě části:

 • žáci Střední školy prof. Matějčka (škola vzdělává celkem 1 065 žáků, z toho 157 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) a pedagogové školy (celkem 40 pedagogů) – pro klíčové aktivity 01 a 02
 • poradenští pracovníci škol a školských zařízení v Ostravě a Opavě (celkem 128 pracovníků) – pro klíčovou aktivitu 03.

Obsah a časová organizace projektu:

Klíčová aktivita 01

Uplatňování a zlepšování organizačních forem, výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání – TUTOR. V rámci KA 01 budou realizovány tyto podporované činnosti:

 1. Moderní interaktivní pracovní listy.
 2. Výukové programy – aplikace do předmětů ICT, fyzika, matematika a biologie.
 3. Tutoringové kurzy – TUTOR – individuální doučování dle doporučení ŠPP.

Klíčová aktivita 02:

Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – ŠPP. V rámci KA 02 budou realizovány tyto podporované činnosti:

 1. Vytváření „osobních balíčků“ žákům s IVP s cílem zabránit formální tvorbě IVP.
 2. Rozšíření a podpora ŠPP zejména formou přípravy a realizace konzultační činnosti a vzdělávacích seminářů pro žáky a pedagogy školy.
 3. Realizace nástavbových činností asistentů pedagoga, zejména podpora domácí přípravy žáků se speciálními vzdělávacím potřebami do školy.

Klíčová aktivita 03

Realizována PPP Ostrava-Zábřeh

Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do školy – PPP. Rozšíření nabídky psychologických služeb PPP školním poradenským pracovníkům a pedagogům škol v Ostravě a okolí prostřednictvím:

 1. Realizace sebezkušenostního výcviku zaměřeného na podporu a rozvoj osobnostního i odborného potenciálu k jeho maximálnímu využití v inkluzivním vzdělávání.
 2. Podpory a zvyšování psychické odolnosti, prevence a intervence syndromu vyhoření pedagogických pracovníků v náročných školních situacích a posílení klíčových dovedností a odborných kompetencí v práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace se bude podílet na realizaci klíčové aktivity 02. Cílem této aktivity je rozšíření speciálně-pedagogických a psychologických služeb ŠPP prostřednictvím partnerské spolupráce školy a PPP. Pracovníci PPP budou spolupracovat při tvorbě „osobních balíčků“ pro žáky s IVP. Budou metodicky vést pedagogy při tvorbě IVP, což bude zejména obnášet řadu individuálních i skupinových konzultací pedagogů s poradenskými pracovníky PPP a pracovníky ŠPP. Pedagogové školy budou také konzultovat problematiku kompenzačních pomůcek ve vzdělávacím procesu.

Dále bude poradna realizovat klíčovou aktivitu 03: Rozšíření nabídky psychologických služeb PPP školním poradenským pracovníkům a pedagogům škol v Ostravě a okolí.

Během doby trvání projektu budou lektory poradny realizovány komplexní výcvikové kurzy (1 kurz ve 4 bězích v prvním roce, inovovaný 1 kurz v dalších 4 bězích v následujícím roce realizace projektu, celkem 2 kurzy). Výcvikový kurz bude strukturován do 4 víkendových bloků po 20 výcvikových hodinách na téma sebezkušenost, komunikace a strategie práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rodiči, inkluzivní vzdělávání a sociální klima třídy a školy, prevence syndromu vyhoření. Výcvikové kurzy budou vedeny interakčními výcvikovými metodami. Účastníci se budou aktivně podílet na procesu učení. Budou pracovat formou praktických nácviků v malých skupinách. Víkendová setkání budou probíhat v zařízení mimo Ostravu (v oblasti Beskyd s dobrou hromadnou dostupností), což povede k eliminaci rušivých vlivů a umocnění prožitkového charakteru seminářů. Celkem bude realizováno 640 hodin výcviku (8 X 80) a bude podpořeno 128 školních poradenských pracovníků ve dvou letech realizace projektu.

Shrnutí projektu

V prosinci 2010 jsme ukončili první projektový rok. Co přinesl výcvikový sebezkušenostní seminář účastníkům a jaké poznání lektorům? Jak se podařilo naplnit cíle?

Vyjdeme-li ze závěrečných evaluačních dotazníků a zůstaneme u řeči čísel a procent, pak:

 • 97 % účastníků uvedlo, že program naplnil stanovené cíle úplně (70 %) nebo  z větší části (27  %),
 • pro 94   % účastníků byl program přínosem pro jejich prof. rozvoj (61 zcela, 33 % z větší části),
 • pro 99 % byl přínosem pro jejich osobní rozvoj,
 • celkově 66% účastníků hodnotí celkovou úroveň kurzu jako vynikající a 31% jako velmi dobrou.

Potěšující , pozitivní je také hodnocení lektorů 78-80 % účastníků považuje jejich přístup a schopnosti za vynikající  a 20-19 % za velmi dobré. Účastníci oceňovali:

 • profesionalitu,
 • připravenost,
 • osobní nasazení lektorů,
 • skvělé prostředí,
 • srozumitelnost,  
 • kvalitní studijní opory,
 • možnost vyjádřit se.

„Vážím si možnosti být tady“- dopsal jeden z účastníků. Řada z nich by přivítala  pokračování. Akceptovali i délku semináře, návaznost témat. Další  z komentářů ocenil strategii „poznej sám sebe, pak lépe poznáš a rozumíš a pochopíš druhé a tím je lépe poznáš“.

Při pohledu do skutečné praxe v pozitivním smyslu účastníci nejvíce ocenili:

 • rozbor konkrétních případů ze škol,
 • možnost diskutovat o problémech,
 • poznatky, zkušenosti, rady kolegů a  spolupráci s nimi,
 • prožitek doplněný teorií,
 • možnost prakticky vyzkoušet, reflektovat, zažít na  vlastní kůži – to vše v různých aktivitách, modelových situacích, v bálintovské skupině, v práci s kazuistikami.

Nejvíce užitečnými tématy pro ně byly:

 • rozbor konkrétních konfliktních situací,
 • řešení konfliktů,
 • šikana,
 • ale také sebepoznání, transakční analýza,  asertivita,  typologie osobnosti.

Co přinesl první rok lektorům?

Kromě množství smysluplné práce především respekt ke kolegům ze škol a školských zařízení, oceňují jejich angažovanost , jejich ochotu přijít se svými problémy i jejich ochotu nabídnout ostatním svoje zkušenosti a nápady. A také  jejich aktivitu ve 20 hodinovém víkendovém programu, ač měli za sebou náročné pracovní týdny, zájem  pracovat na sobě, rozvíjet se, hledat cesty, jak zvládat školní situace.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, 
poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme 
s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Příjmout a pokračovat
Odmítnout